En el moment d’efectuar una compravenda d’un habitatge, existeixen un seguit d’impostos que, tant el comprador com el venedor, han de pagar. Aquests, faran variar la quantitat total final i cal tenir-los en compte. Tot i que n’hi ha alguns de més freqüents com l’IVA, d’altres no són tan coneguts, com és el cas de l’ITP o Impost sobre Transmissions Patrimonials.

Què és?

L’ITP és un impost que cal pagar a Hisenda en dur a terme una compravenda d’un habitatge de segona mà. Tot i que és un impost estatal, cada comunitat autònoma s’encarrega de la seva recaptació i, per tant, l’import variarà en funció de cada lloc. A Catalunya, l’ITP és del 10%.

Qui i quan s’ha de pagar?

L’ITP ha de ser abonat pel comprador, perquè el venedor ha de fer constar en la seva declaració d’IRPF els guanys obtinguts amb la transacció. Generalment, aquest impost es paga davant de notari en el moment de formalitzar la compravenda. Això no obstant, es disposa d’un màxim de 30 dies hàbils des de la data de l’escriptura per efectuar el pagament a la delegació d’Hisenda de la comunitat autònoma corresponent.

El càlcul de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials es basa en un percentatge sobre el valor de l’immoble. Aquest percentatge varia en funció de la comunitat autònoma, i pot oscil·lar entre el 6% i l’11% del valor de la propietat. Tot i això, es poden aplicar exempcions o reduccions, com en els habitatges de protecció oficial, la compra d’un habitatge habitual per a joves, en determinades circumstàncies familiars, etc.

És important tenir en compte el valor de l’ITP en el moment de planificar la compra, ja que el seu import pot representar una part significativa del cost total.

Altres impostos

En la compravenda d’habitatges d’obra nova, en comptes de pagar l’ITP, es paguen l’IVA i l’ADJ.

En el cas de l’IVA, el valor és el mateix a tot el territori espanyol: tipus reduït del 10% amb caràcter general i superreduït del 4% en casos com els habitatges de protecció oficial.

Per altra banda, l’impost sobre Actes Jurídics Documentats o ADJ és l’últim que es paga en la compra d’un habitatge, i el seu valor és d’un 1,5%. Grava els documents notarials, mercantils i administratius associats a la compravenda de la propietat, i pot ser de tipus fix o variable.

Si necessites més informació sobre l’ITP o altres aspectes legals vinculats a les transaccions immobiliàries, no dubtis a contactar amb nosaltres. Des de Simm t’acompanyarem i assessorarem durant tot el procés.

lupa
Filtrar