Els nostres consells

Abans de la compra

Feu una ullada a fons

En un habitatge de segona mà, es recomana verificar l’estat de les instal·lacions d’aigua, electricitat i gas així com les humitats de l’edifici, els aluminis, els sorolls dels veïns…
És aconsellable parlar amb algun veí per informar-nos-en bé i evitar sorpreses.

Verificació registral

Abans de comprometre’ns a comprar un habitatge, és recomanable consultar la seva situació registral al Registre de la Propietat.
Cal comprovar que no hi hagi càrregues com ara hipoteques, embargaments o altres afectacions.

Impostos

L’impost sobre béns immobles (IBI) serà
a càrrec de la persona que consti inscrita
com a propietària de l’habitatge el primer dia
de l’any. L’impost municipal d’increment del
valor dels terrenys (plusvàlua municipal) correspon al venedor.

Plànols i memòria

En el cas que l’habitatge sigui de nova construcció, el venedor n’haurà de facilitar els plànols així com la memòria de qualitats, en què s’especificaran les característiques i els acabats.

Cèdula d’habitabilitat
o de segona ocupació

Es tracta d’un document que el comprador ha de sol·licitar al venedor en el moment d’efectuar la compra de l’immoble. És un requisit indispensable per contractar l’alta de serveis d’aigua, llum, gas…

Pagaments a compte o arres

Amb una paga i senyal, el comprador s’assegura que el venedor li vengui l’immoble, compromís que queda recollit al document d’arres.
El comprador té dret a exigir al venedor
un aval bancari que garanteixi la quantitat
lliurada a compte.

Després de la compra

Còpia simple

Recorda recollir una còpia simple de l’escriptura de compravenda a la teva notaria. T’anirà bé per fer alguns tràmits, com ara l’empadronament.

Plusvàlua

És l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys urbans. Es liquida al Consell Comarcal. Pots calcular l’import via web a l’Organisme de Gestió Tributària de Vic.

Assegurança de la llar

És una despesa que et podries estalviar però…
i si…? Consulta vàries asseguradores per veure què t’ofereixen per al contingut i/o continent.
Tu decideixes.

Assegurances de vida

Existeix l’opció de contractar assegurances
de vida d’amortització del préstec hipotecari.
A Simm ens cuidem d’aquest servei.

lupa
Filtrar